Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Znaiko.bg

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Нигани“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Хр. Смирненски“, бл. 45, вх. Б, ет. 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.znaiko.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Чл. 2 Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията и представляват ДОГОВОР между Вас като потребител на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и Нигани ООД като собственик на сайта www.znaiko.bg. Този договор Ви дава право да използвате услугите на сайта при изрично спазване на описаните по-долу изисквания и правила. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител на услугите на сайта www.znaiko.bg и Нигани ООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страница на основния домейн или поддомейн на www.znaiko.bg, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Използването и достъпа до сайта www.znaiko.bg, който е собственост на Нигани ООД, ще бъде третирано като приемане и съгласие с настоящите Общи условия.

Чл. 3 Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

За "ПОТРЕБИТЕЛ" ще бъде считано всяко физическо лице, което използва някоя от услугите и функционалностите на сайта www.znaiko.bg.

За "УСЛУГА" на сайта ще се счита достъпът до и използването на която и да е страница, качена на домейна или на поддомейн на http://www.znaiko.bg, включително, но не само:

- четене и разглеждане на предоставената на сайта информация;

- създаване на потребителски профили посредством регистрация и логване в профила;

- изпращане на поръчка и покупка на продукт, предлаган на сайта.

Моля, преди да използвате ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.znaiko.bg, прочетете настоящите Общи условия за използване. Използвайки сайта и услугите на сайта и онлайн магазина www.znaiko.bg, Вие приемате настоящите Общи условия за използване.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 4. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „НИГАНИ“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: София, ж.к. „Хр. Смирненски“, бл. 45, вх. Б, ет. 3
3. Адрес за упражняване на дейността: София, ж.к. Младост 2, бл. 224, вх. 2
4. Данни за кореспонденция: София, ж.к. Младост 2, бл. 224, вх. 2 (на гърба на блока)
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201566302
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201566302.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 5. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.znaiko.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително, но не само:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 6. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 7. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет към момента на заявяване на стоката.

(4) Когато цената на дадена стока е временно намалена в рамките на текуща промоционална активност, намалената цена е валидна в посочения на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН срок или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.
(5) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(7) Всички цени, обявени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български лева и с включен данък добавена стойност (ДДС).

Чл. 8. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 9. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, Потребителят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.


Чл. 10. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 11. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни, непълни или заблуждаващи.

Чл. 12. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или чрез заявяване на стока, без да се извършва регистрация;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Избор на метод и момент за плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката.
(2) Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

(3) Добавянето на продукт в „количката” не гарантира, че той ще бъде наличен към момента на финализиране на поръчката. Възможно е преди приключване на поръчката този продукт да е бил поръчан и закупен от други потребители в такова количество, че да бъде изчерпан. Само потвърждаването на поръчката по телефона от страна на Нигани ООД гарантира доставката на продукта. 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

- При въвеждане на адрес за доставка и избор на вид куриерска услуга и куриерска компания, която да извърши доставката.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 10 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Чл. 19.   (1) При установяване на фабричен дефект на продукт, поръчан от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и доставен от Нигани ООД, Доставчикът ще го замени с изправен такъв. Ако към момента на предявяване на претенцията Доставчикът не разполага със същия продукт в наличност, той може да бъде заменен със сходен продукт или Доставчикът да върне на Потребителя заплатената за продукта и доставката цена, по избор на Потребителя.

(2) Нигани ООД не носи отговорност за:

  1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
    2. Опит за ремонт от страна на Потребителя и/или друго неупълномощено лице.
    3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.
  2. При повреда на продукт, закупен от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, вследствие на форсмажорни обстоятелства.VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 19. (1) Нигани ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

(2) Нигани ООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Нигани ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
(3) Нигани ООД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
(4) Нигани ООД  не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

(5) Нигани ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не зависят от него, включително, но не само: форсмажорни обстоятелства, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Нигани ООД.

 

VIII. УСЛОВИЯ ПО ДОСТАВКАТА
Чл. 20. (1) Доставчикът доставя предлаганите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки в границите на Република България. Доставка извън границите нa Република България може да бъде извършена при отделно договорени с Потребителя условия.

(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок и при условията, посочени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН към момента на отправяне на заявката.

(3) Цената на доставката се изчислява в реално време въз основа на адреса на доставка, избраните от Потребителя куриерска услуга и куриерска компания.

Чл. 21. Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от представител на избраната куриерска компания и, ако установи несъответствие, да уведоми за това незабавно Доставчика.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 22. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 23. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 24. (1) Нигани ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, без предварително известие, като своевременно публикува тези промени в сайта на електронния магазин – www.znaiko.bg.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя, ако Потребителят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на видно място на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 26. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
6. в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 29. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.